Reklamácie

Ako postupovať pri reklamácii
Jednoducho nám produkt zašlite na našu adresu spolu s kópiou faktúry, paragónu alebo dodacieho listu spolu s reklamačným formulárom, ktorý si môžete stiahnuť tu.  A my sa už o všetko postaráme. O tom, že nám posielate balíček, nás môžete vopred informovať e-mailom na eshop@corial.sk.
Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:
E-shop Corial
GOLDTIME BL, spol. s.r.o.
Rezedova 5
821 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: eshop@corial.sk
Zásielka musí byť v súlade s podmienkami prepravcu, poštou posielajte ako cenný poistený list. Za poškodenie alebo stratu zásielky, ktorá nezodpovedá obchodným podmienkam prepravcu, neručíme.

Reklamáciu môžete uplatniť tiež v ktorejkoľvek predajni Corial - ich zoznam nájdete tu.

Reklamačný poriadok
 
 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú dohodnuté iné záručné podmienky.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 6. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.
 7. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 8. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 9. Reklamácie vybavuje Predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, Zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva do prevádzky Predávajúceho  na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava  a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí spolu s reklamovaným tovarom alebo formulár na  uplatnenie reklamácie doručí elektronicky alebo poštou na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho a je v záručnej dobe (napr. Dokladom o zaplatení, záručným listom). 
 10. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru (resp. o zaplatení kúpnej ceny) v prípade, ak slúži ako záručný list.
 11. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcim
 2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od Kupujúceho Predávajúcim
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu, ak ich kupujúci prijal.
 1. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava., ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na e-mail info@corial.sk, príp. na číslo: +421 911 459 492
 2. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcem zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie  chyby.
 3. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a/alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 6. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, ak Kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe,  uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
 • ak Kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil u Predávajúceho,
 • nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 • používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,  všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvítateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statikou či atmosferickou elektrinnou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej, alebo donáškovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. Záručná doba zakúpeného tovaru je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Chyby tovaru a nároky vyplývajúce z chyby tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 4. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar, resp. jeho časť.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený Predávajúcim alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená odstránením chyby alebo výmenou tovaru za nový.
 7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).
 8. Za vadu nie je možné považovať:
 1. vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním;
 2. vadu, ktorá vznikla neodborným a nedbalým ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.);
 3. úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov;
 4. vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním a pod.)
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
 1. Kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
 2. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, alebo bol na vadu Predávajúcim výslovne upozornený;
 3. z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opootrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
 5. boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo obvyklým spôsobom používania;
 6. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 1. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bezchybný, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledovným spôsobom:
 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar  za tovar bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie pri reklamácii.
 2. Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 3. Na účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
 4. Za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, sa považuje doba, ktorú tvorí spolu vyše 180 dní.
 5. Ak Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom Kupujúci s rozhodnutím nesúhlasí, môže Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
 
Alternatívne riešenie sporov
 1. Kupujúci - sotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívnyspôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS")
 2. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnickéosoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to najmä Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt akternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý as obráti. Kupujúci/spotrebiteľ pri návrhu postupuje podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
 4. Návrh na začatie ARS (RSO) sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Tento Reklamačný poriadok sa týka kupujúcich - nepodnikateľov. Nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022
 

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám len to, čo Vás zaujímá - zadajte svoj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám iba to, čo Vás zaujíma - zadajte svoj e-mail.