Obchodné podmienky

Časť I.

Obchodné podmienky pri predaji tovaru vzťahujúce sa na Kupujúcich, ktorí sú Spotrebiteľmi

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako “Obchodné podmienky” alebo „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim,  ktorým je spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r. o., sídlo Rezedova 5, 821 01 Bratislava, IČO 31339361, DIČ 2020299996 a IČ DPH SK2020299996, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 4082/B, telefonický kontakt: +421 903 659 490, e-mailová adresa: obchod@goldtime.sk, korešpondenčná adresa: Rezedova 5, 821 01 Bratislava, prevádzka:  ako Predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim - Spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“ alebo “Zákazník”), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu Predávajúceho.

Kontakt na Predávajúceho:
Email: eshop@corial.sk
Telefón: +421 911 459 491
IČO: 31339361
DIČ: 2020299996
IČ DPH: SK2020299996
Korešpondenčná adresa: Rezedova 5, 821 01 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2942116778/1100
Banka: Tatra Banka
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4211 6778
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu: tel. Č.: 02/5827 2172, 02/5827 2104
 

2.     Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie Spotrebiteľ, ktorým je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3.       Kupujúci ako Spotrebiteľ pri zadávaní Objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

4.      Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že sa naňho nevzťahujú ustanovenia týchto VOP ani právnych predpisov týkajúce sa Spotrebiteľov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

5.       Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

6.       Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

7.       Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a jeho konečnej cene sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu, resp. v dôsledku chyby v písaní vzniknutej pri správe katalógu internetového obchodu. V takom prípade predávajúci nie je viazaný ponukou katalógu internetového obchodu.

8.      Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok“.

9.     “Faktúra” - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.

10.       Zákon o ochrane osobných údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“)

11.       Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení.

 

Článok II

Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

1.       Predávajúci má najmä tieto povinnosti:
a)      dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b)      odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné  na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad - faktúru atď.)
2.       Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
3.       Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.
4.       Kupujúci má najmä tieto povinnosti:
a)      prevziať tovar,
b)      zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c)      potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
5.       Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Článok III

Uzavretie Kúpnej zmluvy

 1.   K uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho, t. j. Objednávky (ďalej len “Objednávka”).
2.       Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom "Objednávka zaevidovaná", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
3.       Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie Zmluvy uskutoční Predávajúci najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní Objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako “Potvrdenie Objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny si musí Predávajúci vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) Objednávky zo strany Predávajúceho bude zmluvný vzťah uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí Objednávky, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho Objadnávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky. Toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o prijatí jeho Objednávky.
4.       Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar (daňový doklad o nákupe) mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá v elektronickej podobe (elektronická faktúra) zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za údaje nesprávne uvedené Kupujúcim.
5.       Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s VOP.
6.       V prípade prebiehajúcich akcií na predaj tovaru na internetovej stránke Predávajúceho sa spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na bankový účet, z ktorého boli finančné prostriedky uhradené.

Článok IV

Dojednania o kúpnej cene

1.       Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, online platbou platobnou kartou, prostredníctvom Pay-Pal, alebo platbou na dobierku (v hotovosti alebo platobnou kartou). Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.
2.       Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
3.       Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
4.       Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  Článok V

Dodanie a platobné podmienky

1. Objednávky vybavuje Predávajúci v najkratšom možnom čase, od 24 hodín do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní od dátumu potvrdenia Objednávky. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
2. V prípade, ak Kupujúci, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy objednaný tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov o pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar inej osobe.
3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iná osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie namiesto určenia v Kúpnej zmluve a skladné.
4. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim, má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení je dopravca povinný vyhotoviť tzv. Škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť Kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.
5. Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred jeho prevzatím. Ak zistí, že balenie je poškodené, alebo sú poškodené bezpečnostné plomby, alebo originálna lepiaca páska, je povinný prevzatie tovaru odmietnuť, alebo trvať na spísaní škodového protokolu a až potom tovar prevziať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľ je povinný prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľ je ďalej povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený alebo nekompletný. V prípade tovarov s obrazovkou je povinný skontrolovať neporušenosť obrazovky jej zapnutím. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho písomne, alebo elektronickou poštou na adrese info info@corial.sk. Zároveň sa zaväzuje poškodený, alebo nekompletný tovar nepoužívať a ponechať si všetky obalové materiály, v ktorých bol tovar dodaný.
6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť Kúpnej ceny.
7. Spôsoby platieb: bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, online platbou platobnou kartou, prostredníctvom Pay-Pal, alebo platbou na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou).
8. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy Kupujúcim.
9. Kupujúci je oprávnený stornovať Objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 60 minút od jej odoslania a to zaslaním e-mailu na adresu info@corial.sk
10. O prijatí storna bude kupujúcemu zaslaný e-mail. Po uplynutí 60 minútovej doby začne Predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade,že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet do 3 dní. V prípade storna objednávky kontaktujte predajcu na na e-mail info@corial.sk

Článok VI
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úpného zaplatenia Kúpnej ceny Kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo v momente, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.  
Článok VII
Reklamačný poriadok
 
 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú dohodnuté iné záručné podmienky.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 6. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.
 7. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 8. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 9. Reklamácie vybavuje Predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, Zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva do prevádzky Predávajúceho  na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava  a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí spolu s reklamovaným tovarom alebo formulár na  uplatnenie reklamácie doručí elektronicky alebo poštou na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho a je v záručnej dobe (napr. Dokladom o zaplatení, záručným listom). 
 10. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru (resp. o zaplatení kúpnej ceny) v prípade, ak slúži ako záručný list.
 11. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcim
 2. doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva od Kupujúceho Predávajúcim
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu, ak ich kupujúci prijal.
 1. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava., ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na e-mail info@corial.sk, príp. na číslo: +421 911 459 492
 2. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcem zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie  chyby.
 3. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona a poučiť Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a/alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 6. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, ak Kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe,  uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
 1. ak Kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil u Predávajúceho,
 2. nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list,
 3. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 4. uplynutím záručnej doby tovaru,
 5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 6. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,  všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej, alebo donáškovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. Záručná doba zakúpeného tovaru je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Chyby tovaru a nároky vyplývajúce z chyby tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 4. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar, resp. jeho časť.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený Predávajúcim alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 6. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená odstránením chyby alebo výmenou tovaru za nový.
 7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).
 8. Za vadu nie je možné považovať:
 1. vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním;
 2. vadu, ktorá vznikla neodborným a nedbalým ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.);
 3. úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov;
 4. vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním a pod.)
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
 1. Kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
 2. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, alebo bol na vadu Predávajúcim výslovne upozornený;
 3. z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
 5. boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo obvyklým spôsobom používania;
 6. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 1. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bezchybný, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledovným spôsobom:
 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar  za tovar bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie pri reklamácii.
 2. Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 3. Na účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
 4. Za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, sa považuje doba, ktorú tvorí spolu vyše 180 dní.
 5. Ak Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom Kupujúci s rozhodnutím nesúhlasí, môže Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
 
 
Článok VIII
Osobné údaje a ich ochrana
 
 1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušíť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov  k spracúvaniu údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“ alebo „GDPR“)
 2. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho, ktoré nájdete tu.
 
 
Článok IX
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a prípady, keď odstúpiť od Kúpnej zmluvy nie je možné
 
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tam nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní, odo dňa, kedy  Kupujúci mal tento tovar prevziať.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).
 4. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do 48 hodín odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.
 5. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 6. Spotrebiteľ má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
 1. prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 1. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 2. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa § 7 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 3. Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď Kupujúci prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa :
 1. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného kusu alebo dielu, alebo ak sa
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia,okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 2. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenei od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).
 3. Kupujúci je s odstúpením od Kúpnej zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom na adresu: E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava.. Tovar smie byť použitý iba v takom rozsahu, v akom môže spotrebiteľ tovar vyskúšať v kamennom obchode a tovar nesmie byť poškodený.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu, poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť Predavajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, dokladu o kúpe, dokladu o zpalatení (v prípade, ak slúži ako záručný list) a pod., a to zaslaním alebo privezením na adresu predávajúceho E-shop Corial, GOLDTIME BL spol. s r.o., Rezedova 5, 821 01 Bratislava.Tovar sa musí vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar nesmie byť poškodený. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 5. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 6. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 7. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tam nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby. Namiesto vrátenia platby si  môže kupujúci podľa dohody s Predávajúcim vybrať iný tovar.
 8. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa týchto VOP pred tým, ako je mu tovar od Kupujúceho doručený, alebo kým Kupujúci doručenie Kupujúci nepreukáže. Platba za zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu Predávajúceho, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim.
 9. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenie tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.
 10. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení (ak slúži ako záručný list) a pod.
 11. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bode 8 a v bode 9 tohto článku VOP, Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 12 tohto článku VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
 12. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby
 • Predaj tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finačnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť poćas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovary vyrobené na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neodeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov, potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
 • Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, alebo sa zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. Ak Kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento uhradený späť do 14 pracovných dní. V prípade zrušenia Objednávky kontaktujte Predávajúceho na email: info@corial.sk  alebo na tel. číslo: +421 911 459 492
 2. Pokiaľ je Kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček k nákupu, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, zaniká tejto darovacej zmluve účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček. V prípade, že darček nebude vrátený, bude jeho hodnota chápaná ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne. 
 3. V prípade akcií viazaných na nákup viacerých šperkov (napr. 1+1 za polovicu, 3 za 2 atď.), môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy iba v prípade, že vráti kompletnú objednávku. 
 
 
Článok X
Alternatívne riešenie sporov
 1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS")
 2. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to najmä Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Kupujúci/spotrebiteľ pri návrhu postupuje podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
 4. Návrh na začatie ARS (RSO) sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
 
 12. Záverečné ustanovenia
 1. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú podobu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná  najmä prostredníctvom e-mailových správ, alebo prostredníctvom listových zásielok.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP, najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke predávajúceho. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 5. UPOZORNENIE! E-shop nikdy neposiela Zákazníkovi informáciu , že sa zmenilo číslo účtu na platbu Objednávky a je potrebné uhradiť objednávku klasickým prevodom na účet. Ak Zákazník obdrží takýto e-mail – nemal by realizovať takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými prípadnými prílohami na adresu: info@corial.sk
 6. Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.


Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej tiež ako “VOP”)
 
Časť II.
Obchodné podmienky pri predaji tovaru vzťahujúce sa na Kupujúcich – právnické osoby/ Podnikatelia
 
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
 
 1. Druhá časť  obchodných podmienok (ďalej aj ako “Obchodné podmienky” alebo „VOP“) upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim,  ktorým je spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r. o., sídlo Rezedova 5, 821 01 Bratislava, IČO 31339361, DIČ 2020299996 a IČ DPH SK2020299996, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 4082/B, telefonický kontakt: +421 903 659 490, e-mailová adresa: obchod@goldtime.sk, korešpondenčná adresa: Rezedova 5, 821 01 Bratislava  ako Predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim – právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Podnikateľ“) ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho pri predaji tovaru na internetovej stránke internetového obchodu Predávajúceho.
Kontakt na Predávajúceho:
Email: info@corial.sk
Telefón: +421 911 459 491
IČO: 31339361
DIČ: 2020299996
IČ DPH: SK2020299996
Korešpondenčná adresa: Rezedova 5, 821 01 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2942116778/1100
Banka: Tatra Banka
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4211 6778
BIC (SWIFT): TATRSKBX 
 
 1. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie Kupujúci – osoba:
 • zapísaná v obchodnom registri;
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia;
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj postup pri reklamácii upravený v týchto obchodných podmienkach Časť II môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. Pre Spotrebiteľov.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 3. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.corial.sk
 4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a jeho konečnej cene sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu, resp. v dôsledku chyby v písaní vzniknutej pri správe katalógu internetového obchodu. V takom prípade predávajúci nie je viazaný ponukou katalógu internetového obchodu.
 6. Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok“.
 7. “Faktúra” - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.
Článok II
Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho
 
 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné  na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad - faktúru atď.)
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.
 3. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom. V prípade úhrady ceny za Tovar alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 4. Kupujúcii je povinný:
 1. prevziať tovar,
 2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 
Článok III
Uzavretie Kúpnej zmluvy
 
 1. K uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho, t. j. Objednávky (ďalej len “Objednávka”).
 2. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "Objednávka zaevidovaná", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie Zmluvy uskutoční Predávajúci najneskôr v nasledujúci pracovná deň po vykonaní Objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako “Potvrdenie Objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny si musí Predávajúci vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) Objednávky zo strany Predávajúceho bude zmluvný vzťah uzavretý. Všetky ceny za tovary a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí Objednávky, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho Objadnávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky. Toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o prijatí jeho Objednávky. Na internetovú adresu budú Kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.
 4. Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje najmä údaje o špecifikácii Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, údaje o cene, údaj o dodacej lehote, príp. iné údaje.
 5. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar (daňový doklad o nákupe) mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá v elektronickej podobe (elektronická faktúra) zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za údaje nesprávne uvedené Kupujúcim.
 6. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s OP.
 7. V prípade prebiehajúcich akcií na predaj tovaru na internetovej stránke Predávajúceho sa spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na bankový účet, z ktorého boli finančné prostriedky uhradené.
 
 
Článok IV
Dojednania o kúpnej cene
 
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, online platbou platobnou kartou, prostredníctvom Pay-Pal, alebo platbou na dobierku (v hotovosti alebo platobnou kartou). Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.
 2. Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 
 
Článok V
Dodanie a platobné podmienky
 
 1. Objednávky vybavuje Predávajúci v najkratšom možnom čase, od 24 hodín do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní od dátumu potvrdenia Objednávky. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 2. V prípade, ak Kupujúci, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy objednaný tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov o pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar inej osobe.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iná osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie namiesto určenia v Kúpnej zmluve a skladné.
 4. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim, má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení je dopravca povinný vyhotoviť tzv. Škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť Kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.
 5. Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred jeho prevzatím. Ak zistí, že balenie je poškodené, alebo sú poškodené bezpečnostné plomby, alebo originálna lepiaca páska, je povinný prevzatie tovaru odmietnuť, alebo trvať na spísaní škodového protokolu a až potom tovar prevziať. Ak odovzdávajúci takýto škodový protokol odmietne vystaviť, spotrebiteľ je povinný prevzatie zásielky odmietnuť. Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľ je ďalej povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený alebo nekompletný. V prípade tovarov s obrazovkou je povinný skontrolovať neporušenosť obrazovky jej zapnutím. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho písomne, alebo elektronickou poštou na adrese .. Zároveň sa zaväzuje poškodený, alebo nekompletný tovar nepoužívať a ponechať si všetky obalové materiály, v ktorých bol tovar dodaný.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť Kúpnej ceny.
 7. Spôsoby platieb: bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, online platbou platobnou kartou, prostredníctvom Pay-Pal, alebo platbou na dobierku u prepravcu (v hotovosti alebo platobnou kartou).
 8. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy Kupujúcim.
 9. Kupujúci je oprávnený stornovať Objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 60 minút od jej odoslania a to zaslaním e-mailu na adresu info@corial.sk
 10. O prijatí storna bude kupujúcemu zaslaný e-mail. Po uplynutí 60 minútovej doby začne Predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade,že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento prevedený späť na účet do 3 dní. V prípade storna objednávky kontaktujte predajcu na na e-mail  info@corial.sk..
 
 
Článok VI
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 
 1. Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úpného zaplatenia Kúpnej ceny Kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo v momente, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.
 
 
Článok VII
Reklamačný poriadok
 
 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú dohodnuté iné záručné podmienky.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 6. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.
 7. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 8. Počas záručnej doby má Zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho spolu so záručným listom resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 9. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch, a to cez e-mailovú adresu info@corial.sk, telefonicky alebo písomne. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Predávajúceho na číslo 0911 459 492., prípadne na e-mail info@corial.sk
 10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 11. Na vybavenie reklamácie Kupujúceho – Podnikateľa sa nevzťahuje 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie pre Kupujúceho – Podnikateľa nie je zákonom upravená.
 12. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých v dobe uzatvárania zmluvy bol upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musela alebo mal vedieť.
 13. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o zakúpení tovaru (resp. o zaplatení kúpnej ceny) v prípade, ak slúži ako záručný list.
 14. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcem zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie  chyby.
 15. Nárok na uplatnenie záruky Kupujúcim zaniká:
 1. Nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 5. nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list,
 6. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,  všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvítateľnými udalosťami,
 10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statiekou či atmosferickou elektrinnou alebo iným zásahom vyššej moci,
 12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Záručná doba je 12 mesiacov (ak nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa doručenia Tovaru.
 2. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami v súlade s podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.)
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 4. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar, resp. jeho časť.
 5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená odstránením chyby. Ak nie je možné chybu odstrániť a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu Tovaru, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade dohodnutej zľavy, nie je možné túto chybu neskôr reklamovať.
 6. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bezchybný, Predávajúci je oprávnený poskytnúť Kupujúcemu Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
 7. Ak je dodaním vadného Tovaru porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
 1. požadovať odstránenie vád Tovaru, ak sú odstrániteľné,
 2. požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru alebo
 3. odstúpiť od Zmluvy.
 
 1.  Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode patrí Kupujúcemu, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa preukáže, že vady Tovaru sú neodstrániteľné alebo že s ich odstránením by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci požadovať nový Tovar, ak o to Predávajúce ho požiada bez zbytočného odkladu potom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 2. Ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 3. Ak bola zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať odstránenie vád tovaru alebo zľavu z ceny Tovaru.
 4. Kým Kupujúci neuplatní nárok na zľavu alebo neodstúpi od zmluvy, je Predávajúci je podľa svojej voľby odstrániteľné vady odstrániť alebo poskytnúť nový tovar. Zvoleným spôsobom odstránenia vád nesmie spôsobiť Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
 5. Ak Kupujúci požaduje odstránenie vád Tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný predávajúcemu na tento účel poskytnúť,  uplatniť iné nároky z vád Tovaru, ibaže Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
 6. Kým Kupujúci neurčí lehotu podľa predchádzajúceho bodu alebo neuplatní nárok na zľavu z ceny Tovaru, môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu, že odstráni vady v určitej lehote. Ak Kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok lehoty.
 7. Ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 28 alebo 28 tohto článku, môže Kupujúci uplatniť nárok na zľavu z ceny Tovaru alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 28, alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho meniť.
 8. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá., že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
 9. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie pri reklamácii.
 10. Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady Tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 11. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada Tovaru objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby prostredníctvom súdu.
 
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).
 2. Za vadu nie je možné považovať:
 1. vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním;
 2. vadu, ktorá vznikla neodborným a nedbalým ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.);
 3. úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov;
 4. vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním a pod.)
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
 1. Kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
 2. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, alebo bol na vadu Predávajúcim výslovne upozornený;
 3. z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opootrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
 5. boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo obvyklým spôsobom používania;
 6. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 1. Ak Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom Kupujúci s rozhodnutím nesúhlasí, môže Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
 
 
Záverečné ustanovenia
 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich  umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajuceho.
 2. Ak je Kúpna zmena uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú podobu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná  najmä prostredníctvom e-mailových správ, alebo prostredníctvom listových zásielok.
 4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. UPOZORNENIE! E-shop nikdy neposiela Zákazníkovi informáciu , že sa zmenilo číslo účtu na platbu Objednávky a je potrebné uhradiť objednávku klasickým prevodom na účet. Ak Zákazník obdrží takýto e-mail – nemal by realizovať takúto platbu, ani odpovedať na takýto e-mail, ale preposlať ho v nezmenenej podobe so všetkými prípadnými prílohami na adresu: info@corial.sk
 6. Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.
 
 
 
V Bratislave, dňa 22.01.2022
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám len to, čo Vás zaujímá - zadajte svoj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám iba to, čo Vás zaujíma - zadajte svoj e-mail.