Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o.

 

V spoločnosti GOLDTIME BL spol. s r.o. berieme veľmi vážne ochranu Vašich osobných údajov a snažíme sa zabezpečiť, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštívite naše webové stránky. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú typ a spôsob spracovania Vašich údajov a vysvetľujú Vám Vaše práva a našu zodpovednosť za spracovanie osobných údajov. Používame najmodernejšie technické a organizačné opatrenia na zaručenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov a na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

 

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Medzi osobné údaje spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “Nariadenie” alebo “GDPR”) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "Zákon o ochrane osobných údajov").

 

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Legitímne záujmy podľa článku 6 ods. 1 bod f GDPR.

 

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o.., sídlo Rezedova 5, 821 01 IČO 31119361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 4082/B

 

Prehlásenie: Prevádzkovateľom internetového portálu www.corial.sk je spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o , ktorá neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o, neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s otázkami, môžete nás kontaktovať:

•    e-mailom na eshop@corial.sk,

•    písomne: na adrese: GOLDTIME BL spol. s r.o, Rezedova 5, 821 01 Bratislava

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

•    poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, dodanie tovaru atď,);

•    vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov;

•    marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe;

Spracovanie údajov spoločnosťou GOLDTIME BL spol. s r.o možno v zásade rozdeliť do dvoch kategórií:

•    GOLDTIME BL spol. s r.o spracováva osobné údaje užívateľov webstránky internetového obchodu www.corial.sk (ďalej len E-shop) za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod. Ak sú externí poskytovatelia služieb zahrnutí do procesu plnenia zmluvy zo strany predávajúceho, napr. logistické spoločnosti alebo spoločnosti poskytujúce platobné služby, Vaše údaje budú poskytnuté týmto príjemcom v požadovanom rozsahu.

 

•    Prístupom na webovú stránku / aplikáciu www.corial.sk sa medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom vymieňajú rôzne informácie. Tieto informácie môžu zahŕňať aj osobné údaje. Takto zhromaždené informácie budú použité okrem iného na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na zobrazenie reklám v prehliadači Vášho koncového zariadenia.

 

Kategórie údajov

 

Prihlasovacie údaje (ak už máte vytvorený Zákaznícky účet): E-mailová adresa a heslo

•    Údaje Zákazníckeho účtu: pohlavie,  meno a priezvisko, dátum narodenia (ak je to potrebné),

•    Údaje o adrese: Ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese (ak je to potrebné), PSČ, mesto, krajina

•    Kontaktné údaje: Telefónne číslo(a), e- mailová adresa(y)

•    Údaje o objednávke: objednané produkty, ceny, informácie o platbe a spôsobe doručenia

•    Údaje o platbe: údaje o účte, údaje o kreditných kartách (ak existujú) alebo údaje o iných platobných službách ako je napr. PayPal

•    Údaje o prístupe: Dátum a čas návštevy našich služieb, internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky, webové stránky prístupné počas používania, údaje pre identifikáciu; naviac nasledujúce informácie zo systému počítača prostredníctvom ktorého sa prihlasujete a to použitá IP adresa, typ a verzia internetového prehliadača, typ zariadenia a základné technické informácie.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Nevyhnutné cookies pre fungovanie webu: ASP.NET_SessionId, CMSCsrfCookie,CMSPreferredCulture, CMSUserPage,Identifier, LastPageDocumentID, LastPageNodeID, CMSCurrentTheme, nl-popup
 
Analitycké: _ga, _ga_#, _gat, _gid, collect, VisitorStatus
 
Marketingové: CONSENT, test_cookie, sid, _fbp, _gcl_au, ads/ga-audiences, fr, IDE, pagead/1p-user-list/#, retargeting, tr, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name, _nss, glm_usr_tmp, gp_s, rt, tr

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Prehlásenie: Prevádzkovateľom internetového portálu www.corial.sk je spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o, ktorá neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o, neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Žiadna povinnosť poskytnúť osobné údaje

Neexistuje žiadna zmluvná alebo právna povinnosť poskytovať osobné údaje. Nie ste povinní poskytovať osobné údaje.

 

Dôsledky neposkytnutia údajov

Pri údajoch ktoré sú povinné (údaje, ktoré sú označené ako povinné údaje) je dôsledkom ich neposkytnutia skutočnosť, že danú službu nemožno poskytnúť/vykonať. Ďalším  dôsledkom neposkytnutia požadovaných údajov môže byť to, že nebudeme môcť poskytovať naše služby rovnakým spôsobom alebo v rovnakej kvalite.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

 

Sú to títo spracovatelia: Google, Facebook, Instagram, GLS

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

 

Poskytnutie osobných údajov mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

V prípade, ak by bolo nevyhnutné prenášať osobné údaje do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej Únie, prenos sa uskutoční iba v súlade s podmienkami upravujúcimi primerané záruky, ktoré sú právne upravené. Podmienky upravujúce prípustnosť sú upravené v článkoch 44 až 49 GDPR.

 

Poskytovanie údajov štátnym orgánom

Osobné údaje poskytujeme štátnym orgánom (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme viazaní (právny základ: článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR) alebo je to nevyhnuté pre uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (právny základ článok 6 ods. 1 písm. f  GDPR).

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie ako je to potrebné na  príslušný účel spracovania. Ak tieto údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, budú sa pravidelne vymazávať, po uplynutí doby archivácie. Naše systémy zachovajú   informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenie nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní (obchodné alebo daňové účely alebo zachovanie dôkazov pre právne spory). Je tiež možné, aby sme Vaše osobné údaje  uchovávali dlhšie, ak ste s tým výslovne súhlasili.

 

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytvorení Zákazníckeho účtu  na Webstránke internetového obchodu budú vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:  info@corial.sk

 

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

Právo na prístup - kedykoľvek nás môžete vyzvať a my Vám doložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania

môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

 

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme / pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 14 dní.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 14 dní.

 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.

 

Mlčanlivosť.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.01.2022.

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám len to, čo Vás zaujímá - zadajte svoj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám iba to, čo Vás zaujíma - zadajte svoj e-mail.