Podrobné pravidlá vernostného klubu Corial

 

ďalej iba C-Klub
Pravidlá vernostného klubu sa vzťahujú na nákupy v kamenných obchodoch a v e-shope CORIAL.

Úvod
I. Program pre verných zákazníkov (C-Klub) je organizovaný a spravovaný spoločnosťou GOLDTIME BL spol. s r.o.., IČ: 31339361 so sídlom Rezedova 5, Bratislava, 821 01 (ďalej ako „CORIAL").
 
II. Vernostný klub je určený pre zákazníkov, ktorí nakupujú v kamenných predajniach alebo v e-shope CORIAL.
 
III. Cieľom vernostného klubu je odmeňovať zákazníkov predajnej siete CORIAL a poďakovať im za ich vernosť poskytnutím cenového zvýhodnenia tovaru a služieb, ktoré CORIAL ponúka, a to pri splnení nižšie uvedených podmienok.
 
IV. Nižšie uvedené všeobecné podmienky vernostného klubu stanovujú práva a záväzky jeho účastníkov, tj. spoločnosti GOLDTIME a.s. na strane jednej a členmi C-Klubu na strane druhej. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach CORIAL.SK.
 
Všeobecné podmienky vernostného klubu
 
Definícia:
 
  • C–Klub je vernostný systém organizovaný a spravovaný spoločnosťou GOLDTIME BL spol. s r.o., ktorý umožňuje získať členom vernostného klubu cenové zvýhodnenie pri nákupoch tovaru a služieb z ponuky e-shopu CORIAL.SK či kamenných predajní CORIAL, a to na základe kreditov získaných predošlými nákupmi.
  • Klientský účet je účet registrovaného člena vernostného klubu. Obsahuje informácie o počte a hodnote nazbieraných kreditov a dobe ich platnosti.
  • Kredit – reprezentuje hodnotu budúcej zľavy v EUR získanú za nákup tovaru a služieb členom vernostného klubu C-Klub. Kredit je evidovaný v kreditových poukážkach s časovo obmedzenou platnosťou.
  • Predajňa CORIAL – predajné miesto značky CORIAL označené logom CORIAL, pôsobiacej na území Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam všetkých prevádzok je k dispozícii na internetových stránkach CORIAL.SK.
  • e-shop CORIAL – predajné miesto značky CORIAL označené logom CORIAL, dostupné na internetových stránkach CORIAL.SK
  • Člen vernostného klubu – je zákazník registrovaný vo vernostnom klube CORIAL, ktorý dal súhlas so svojou registráciou do C-Klubu. Súhlas môže byť udelený písomne na registračnom formulári v predajni CORIAL alebo elektronicky pri registrácii v e-shope CORIAL.SK.
 
1 Podstata vernostného klubu

1.1 V rámci vernostného klubu zbiera Člen vernostného klubu kredity na svoj klientský účet za jeho uskutočnené nákupy tovaru alebo služieb v kamenných predajniach a e-shope CORIAL.SK.
1.2 Člen vernostného klubu je identifikovaný – spojený so svojim klientským účtom pomocou e-mailovej adresy ktorú uviedol pri regitrácii.
1.3 Nazbierané kredity môže člen vernostného klubu použiť na cenové zvýhodnenie formou zľavy pri nákupe tovaru alebo služieb z ponuky kamenných predajní alebo e-shopu CORIAL.SK podľa tu definovaných pravidiel. Hodnota použitého kreditu zodpovedá hodnote poskytnutej zľavy.
1.4 Výhody vyplývajúce z členstva vo vernostnom klube ani nazbierané kredity nie je možné postúpiť alebo predať tretím osobám.
1.5 Kredity nie je možné zmeniť za peňažnú hotovosť. Kredity se získajú podľa stanovenej stupnice v samostatných kreditových poukážkach, ktoré majú platnosť 2 roky.
 

2 Účasť vo Vernostnom klube

2.1 Členom vernostného klubu sa môže stať akákoľvek plnoletá osoba, ktorá sa môže identifkovať vlastnou e-mailovou adresou.
2.2 Účasť vo vernostnom klube je osobná a neprenosná.
2.3 Aby mohol byť záujemca zaradený do vernostného klubu CORIAL, musí čitateľne vyplniť a podpísať registračný formulár v ktorejkoľvek predajni CORIAL, alebo potvrdiť online registračný formulár na adrese CORIAL.SK Vyplňované údaje musia byť v požadovanom rozsahu (minimálne meno, priezvisko, mailová adresa) a pravdivé. Po predaní vyplneného registračného formulára personálu predajne CORIAL alebo potvrdení elektronickej verzie v e-shope CORIAL je záujemca registrovaný do vernostného klubu a môže bezprostedne potom začať zhromažďovať kredity za nákupy. Registrácia je následne zanesená do databázy členov vernostného klubu spravovaného spoločnosťou GOLDTIME BL spol. s r.o.
2.4 Pokiaľ sa zákazník zaregistroval v predejni CORIAL a má záujem, aby sa jeho kredity za nákupy v e-shope přičítali k účtu s mailovou adresou uvedenou pri registrácii musí sa s rovnakým účtom zaregistrovať aj v e-shope CORIAL.SK.
2.5 Pokiaľ sa zákazník zaregistroval v e-shope CORIAL.SK, stáva sa členom klubu automaticky. Pri nákupe v predajni CORIAL se následne identifikuje mailovou adresou zaregistrovanou v e-shope a získané kredity sa mu pričítajú k tomuto účtu.
2.6 GOLDTIME BL spol s r.o., si vyhradzuje právo nezaregistrovať, alebo vyradiť z databázy záujemcov, ktorí predložili formulár, v ktorých sú údaje neúplné, nesprávne, nečitateľné, alebo také,, na kteoých chýba podpis (v prípade vyplnenia v predajni).
2.7 Osobné údaje záujemcov o členstvo vo vernostnom klube (registrácia) sú do databázy zanesené ihneď a to jak v kamenné prodejně nebo na e-shopu CORIAL. To nevylučuje, že mohou být později vyřazeny pro nesprávnost uvedených údajů, jak je uvedeno v bodě 2.6.
2.8 Je v záujme Účastníka vernostného systému, aby informoval vždy včas spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o o zmenách vo svojich osobných údajov (zmena e-mailovej adresy, priezviska atď.).
 

3 Systém zbierania kreditov na klientský účet člena vernostného klubu:

3.1 GOLDTIME BL spol. s r.o., pripíše registrovanému členovi vernostného klubu kredit za každý nákup tovaru a služieb v kamenných predajniach a na e-shope CORIAL a to v odstupňovanej výške vo väzbe na celkovú hodnotu nákupu. Novému členovi klubu bude za jeho prvý nákup po registrácii pripísaný na jeho účet špecálny vstupný kredit. Tento kredit bude pripísaný iba raz, a to za prvý nákup po registrácii. Kredity budú pripisované podľa nasledujúcej hodnotovej stupnice:

 
Od EUR Do EUR Kredit Kredit za prvý nákup*
0                        19     0               až 2 
20     39     1               až 4
40      79     2                až 8
80                   159       4              až 16
160      319     8              až 32
320     469     16              až 47
470     629     25              až 63
630     799     32               až 79
800     999     40              až 99
1000     1279     50              až 128
1280     1599     60              až 160
1600     1899     80              až 190
1900     2559                 95              až 256
2560     3799     125              až 380
3800     5100     190              až 510
5101      a viac      250              min 510
      *zaokrouhľuje sa na 1 EUR


 


3.2 GOLDTIME BL spol. s r.o, si vyhradzuje právo zmeniť systém prideľovania kreditov, o čom bude členov včas informovať.
3.3 Kredity budú na účet člena klubu pripisované vždy po uskutočnení nákupu automaticky na základe vystaveného predajného dokladu, ktorý bude obsahovať identifikáciu člena klubu. Ako v predajni, tak v e-shope se člen klubu vopred identifikuje registrovanou mailovou adresou. Hodnota pripísaných kreditov za nákup bude uvedená na predajnom doklade.
3.4 Kredity získané pri nákupe v predajni CORIAL budú okamžite pripísané na účet člena klubu a ihneď budú  k dispozícii pre ďalšie nákupy. Kredity získané pri nákupe v e-shope CORIAL.SK budú okamžitě pripísané na účet člena klubu, ale budú neaktívne a bude ich možné použiť na ďalšie nákupy až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3.5 Pokiaľ zákazník pred nákupom na predajni neuvedie svoju mailovú adresu ako identifikáciu člena klubu, prípadne sa do e-shopu prihlásí inou než registrovanou adresou, kredity za nákup na jeho účet nie je možné spätne pripísať.
3.6 Platnosť kreditov je 24 mesiacov od dátumu ich aktivácie. Každý pripísaný kredit za nákup sa eviduje samostatne podľa dátumu pripísania na účet člena klubu. V prípade, že dátum platnosti kreditu vyprší, člen vernostného klubu týmto dňom stráca nárok na jeho uplatnenie. Zákazník si môže overiť platnosť aj množstvo kreditov vo svojom klientskom účte v e-shope CORIAL.SK alebo dotazom v predajni CORIAL.
 

4 Použitie kreditov:

4.1 Kredity je možné použiť iba na nákup tovaru v kamennej predajni CORIAL alebo v e-shope CORIAL pri súčasnej identifikácii člena klubu. Hodnota kreditu bude zodpovedať absolutnej výške poskytnutej zľavy.
4.2 Kredity je možné použiť na zľavu pri nákupe akéhokoľvek tovaru alebo služieb podľa výberu zákazníka z ponuky predajne alebo e-shopu. Pokiaľ je hodnota nákupu vyššia než hodnota kreditových poukážok použitých na zľavu z nákupu, zákazník doplatí čiastku nepokrytú zľavou z kreditových poukážok. Pokiaľ je hodnota nákupu nižšia než použitá kreditová poukážka, bude táto poukážka použitá ako celok a zákazník nemá nárok na vyplatenie rozdielu.
4.3 Nazbierané kredity nemôžu býť v žiadnom prípade zmenené za hotovosť ani prevedené na inú osobu.
4.4 Maximálny počet kreditov, které zákazník môže dosiahnuť nie je obmedzený. Hodnota nákupu môže byť uhradená kreditovými poukážkami až do plnej výšky
 

5.Ukončenie alebo prerušenie činnosti vernostného klubu

5.1 GOLDTIME BL spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť činnost vernostného klubu.
5.2 V prípade ukončenia alebo prerušenia vernostného klubu bude spoločnosť GOLDTIME BL spol. s r.o. o tejto skutočnosti informovať Účastníkov vernostného klubu prostredníctvom kamenných predajní CORIAL a na internetových stránkach CORIAL.SK.
5.3 V prípade ukončenia alebo prerušenia vernostného klubu môže Člen vernostného klubu použiť doposiaľ získané kredity na nákupy po dobu ich platnosti, alebo do dátumu určeného v oznámení o prerušení alebo ukončenia činnosti.


6 Ochrana osobných údajov

6.1 Účastník vernostného systému potvrdzuje svojim podpisom a/alebo potvrdením e-mailovej adresy pri registrácii cez CORIAL.SK, že sa oboznámil, a že súhlasí so Zásadami ochrany osobných údajov tu zverejnenými.
 

Novinky na Váš e-mail

Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám len to, čo Vás zaujímá - zadajte svoj e-mail.

Novinky na Váš e-mail
Už nikdy nezmeškáte žiadnu zľavu alebo akciu. Ako prvý sa dozviete o novom tovare v e-shope. Pošleme Vám iba to, čo Vás zaujíma - zadajte svoj e-mail.